0
Koszyk
Kontakt
  The clean solution

  Wykluczenie odpowiedzialności

  1. Treść oferty online
   Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność oraz jakość udostępnianych informacji. Roszczenia odszkodowawcze wobec autora, które dotyczą szkód materialnych lub intelektualnych, powstałych na skutek wykorzystania lub niewykorzystania oferowanych informacji, bądź wykorzystania błędnych i niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, o ile ze strony autora nie było winy umyślnej lub nie doszło do rażącego niedbalstwa. Cała oferta jest niezobowiązująca i niewiążąca. Autor zastrzega sobie wyraźnie prawo do modyfikacji, uzupełnień lub usuwania części zawartości stron lub całej oferty bez uprzedniej zapowiedzi oraz do tymczasowego lub całkowitego wycofania publikacji.
  2. Odsyłacze i linki
   W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do stron zewnętrznych („linków”), które nie są objęte zakresem odpowiedzialności autora, obowiązek ponoszenia odpowiedzialności mógłby istnieć wyłącznie w takim przypadku, gdyby autor znał zamieszczone na nich treści, a warunki techniczne pozwalały mu na to i można by od niego wymagać zapobieżenia możliwości korzystania z nich w przypadku występowania nielegalnych treści. Autor oświadcza niniejszym jednoznacznie, że w momencie wstawiania linków na linkowanych stronach nie było żadnych treści niezgodnych z prawem. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny lub przyszły wygląd, treści lub prawa autorskie zamieszczane na stronach powiązanych /stronach, do których przekierowują linki. Dlatego też całkowicie dystansuje się on od wszelkich treści zawartych na wszystkich powiązanych stronach, w których dokonano zmian po utworzeniu linku. Postanowienie to dotyczy wszystkich linków i odsyłaczy wewnątrz własnej oferty internetowej oraz wpisów osób trzecich w utworzonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za nielegalne, błędne lub niepełne treści, a szczególnie za szkody wynikłe z wykorzystania lub niewykorzystania oferowanych informacji tego typu odpowiada wyłącznie oferent strony na którą nastąpiło przekierowanie, a nie ten, kto jedynie przekierowuje na publikację.
  3. Prawa autorskie i prawa do znaków towarowych
   Autor stara się przestrzegać we wszystkich publikacjach praw autorskich do wykorzystanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów, wykorzystywać wykonane przez siebie grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty, lub wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty, które nie wymagają licencji. Wszystkie wymienione w ofercie internetowej i chronione przez osoby trzecie znaki marek i znaki towarowe podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązujących praw do znaków towarowych oraz prawom własności zarejestrowanych właścicieli. Wyłącznie na podstawie zwykłego wymienienia nie można wyciągać wniosku, że znaki marek nie są chronione prawami osób trzecich! Prawo autorskie do opublikowanych, utworzonych przez samego autora, obiektów pozostaje wyłącznie po stronie autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach bez wyraźnej zgody autora jest niedozwolone.
  4. Skuteczność wyłączenia odpowiedzialności
   Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności stanowi część oferty internetowej, z której zostało dokonane przekierowanie na tę stronę. W przypadku, gdy części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są lub nie są w pełni zgodne z obowiązującym stanem prawnym, to fakt ten nie narusza pozostałych postanowień tego dokumentu co do jego treści i mocy obowiązywania.