0
Koszyk
Kontakt
  The clean solution

  Polityka Prywatności

  Polityka Prywatności

  Cieszymy się z Państwa zainteresowania naszą firmą. Ochrona danych osobowych ma szczególnie duże znaczenie dla kierownictwa firmy MEIKO. Korzystanie ze stron internetowych firmy MEIKO jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. O ile osoba, której dane dotyczą, korzysta ze specjalnych usług naszej firmy za pomocą strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może się jednak okazać konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne i brak jest dla takiego przetwarzania podstawy ustawowej, zwracamy się z prośbą o udzielenie zgody przez osobę, której dane dotyczą.

  Przetwarzanie danych osobowych, przykładowo nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu osoby, której dane dotyczą, ma miejsce zawsze w zgodzie z podstawowym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych i w zgodzie z obowiązującymi dla MEIKO krajowymi postanowieniami ochrony danych osobowych. Nasza Polityka Prywatności ma na celu udzielenie informacji na temat rodzaju, zakresu i celu danych osobowych, które są przez nas gromadzone, używane i przetwarzane. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są za pomocą Polityki Prywatności informowane o przysługujących im prawach.

  Firma MEIKO jako administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych, wdrożyła liczne techniczne i organizacyjne działania, aby zapewnić możliwie kompleksową ochronę danych osobowych przetwarzanych za pomocą tej strony internetowej. Mimo wszystko przesyłanie danych na podstawie Internetu może wykazywać zasadniczo luki bezpieczeństwa, tak że nie można zagwarantować bezwzględnej ochrony. Z tego też powodu każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do przekazywania nam danych osobowych inną, alternatywną drogą, na przykład telefonicznie.

  1. Pojęcia

  Polityka Prywatności firmy MEIKO opiera się na pojęciach, który były stosowane przez europejski organ regulacyjny podczas ogłaszania rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Nasza Polityka Prywatności powinna być łatwo czytelna i zrozumiała dla opinii publicznej oraz naszych klientów i partnerów biznesowych. W tym celu wyjaśnione zostaną w pierwszej kolejności pojęcia.

  W niniejszej Polityce Prywatności są stosowane między innymi następujące pojęcia:

  • a) dane osobowe

  Dane osobowe to wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby naturalnej (zwana poniżej „osoba, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

  • b) osoba, której dane dotyczą

  Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba naturalna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych.

  • c) przetwarzanie

  Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

  • d) ograniczenie przetwarzania

  Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

  • e) profilowanie

  Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

  • f) pseudonimizacja

  Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

  • g) administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych

  Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

  • h) podmiot przetwarzający

  Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

  • i) odbiorca

  Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

  • j) strona trzecia

  Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

  • k) zgoda

  Zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

  2. Nazwa i adres administratora

  Administratorem w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych, pozostałych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustaw o ochronie danych osobowych i innych postanowień dotyczących ochrony danych osobowych jest:

  MEIKO Clean Solutions
  Polska Sp. z o.o.
  ul. Pożaryskiego 32
  04-703 Warszawa
  Tel. +48 22 114 00 63
  Tel. +48 22 114 00 64
  e-mail: info@meiko.com.pl

  3. Nazwa i adres pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych

  Pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych administratora jest:

  Każda osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych z pytaniami i uwagami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

  4. Pliki cookie

  Strony internetowe firmy MEIKO używają plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są gromadzone i zapisywane za pomocą przeglądarki internetowej w systemie komputerowym.

  Pliki cookie są używane przez liczne strony internetowe i serwery. Wiele plików cookie zawiera tzw. ID pliku cookie. ID pliku cookie to jednoznaczne oznaczenie pliku cookie. Składa się on z sekwencji znaków, za pomocą których możliwe jest przyporządkowanie stron internetowych i serwera do konkretnej przeglądarki internetowej, w której zapisano plik cookie. Umożliwia to przeglądanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Określoną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą jednoznacznego ID cookie.

  Poprzez zastosowanie plików cookie firma MEIKO udostępnia użytkownikom tej strony internetowej przyjazny serwis, który nie byłby możliwy bez używania tych plików cookie.

  Za pomocą plików cookie można zoptymalizować informacje i oferty na naszej stronie internetowej w sensie użytkownika. Pliki cookie umożliwiają, jak już wspomniano, ponowne rozpoznanie użytkownika naszej strony internetowej. Celem tego ponownego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik strony internetowej, która używa plików cookie, nie musi przykładowo podczas każdej wizyty na stronie internetowej ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych, ponieważ są one pobierane ze strony internetowej i zapisanego w systemie komputerowym użytkownika pliku cookie. Kolejnym przykładem jest plik cookie w koszyku sklepu internetowego. Sklep internetowy zapamiętuje artykuł, który klient umieścił w wirtualnym koszyku, za pomocą pliku cookie.

  Osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie zapobiec tworzeniu plików cookie przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samy trwale nie wyrazić zgody na tworzenie plików cookie. Ponadto już utworzone pliki cookie można w każdym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich ogólnie dostępnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje tworzenie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje – w zależności od okoliczności – naszej strony internetowej będą dostępne do używania.

  5. Zapisywanie ogólnych danych i informacji

  Strona internetowa MEIKO zapisuje z każdym wywołaniem strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, lub przez zautomatyzowany system wiele ogólnych danych i informacji. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach logowania serwera. Mogą być zapisywane następujące dane i informacje: (1) stosowane typy przeglądarek, (2) system operacyjny stosowany przez system dostępowy, (3) strona internetowa, z której system dostępowy został przekierowany na naszą stronę internetową (tzw. referer), (4) podstrony internetowe, które za pomocą systemu dostępowego są kierowane na naszą stronę internetową, (5) data i godzina uzyskania dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca serwisu internetowego systemu dostępowego i (8) pozostałe podobne dane i informacje, które służą zapobiegnięciu zagrożenia w razie ataków na nasze systemy IT.

  Podczas korzystania z tych ogólnych danych i informacji firma MEIKO nie odnosi się do osoby, której dane dotyczą. Informacje te są potrzebne do następujących celów: (1) prawidłowe dostarczenie treści naszych stron internetowych, (2) optymalizacja treści naszej strony internetowej oraz reklamy, (3) zapewnienie trwałej funkcjonalności naszych systemów IT i technologii naszej strony internetowej oraz (4) udostępnienie organom ścigania w razie ataku cybernetycznego niezbędnych danych do ścigania przestępstwa. Te anonimowo zbierane dane i informacje są przez firmę MEIKO analizowane statystycznie w celu podwyższenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, by tym samym ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony dla przetwarzanych przez naszą firmę danych osobowych. Anonimowe dane plików logowania na serwerze są zapisywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych podanych przez osobę, której dane dotyczą.

  6. Subskrypcja naszego newslettera

  Na stronie internetowej MEIKO użytkownicy mają możliwości subskrybowania newslettera naszej firmy. To, jakie dane osobowe są przekazywane podczas zamawiania newslettera administratorowi, wynika z zastosowanego w tym celu formularza danych.

  Firma MEIKO informuje swoich klientów i partnerów biznesowych w regularnych odstępach czasu za pomocą newslettera o ofertach firmy. Newsletter naszej firmy może być zasadniczo odbierany przez osobę, której dane dotyczą, jeżeli (1) osoba, której dane dotyczą, posiada ważny adres e-mail i (2) osoba, której dane dotyczą, zapisze się na wysyłanie newslettera. Na podany przez osobę, której dane dotyczą, po raz pierwszy w celu otrzymywania newslettera adres e-mail zostaje ze względów prawnych przesłany e-mail potwierdzający w ramach procesu Double-Opt-In. Niniejszy e-mail potwierdzający służy sprawdzeniu, czy właściciel adresu e-mail dokonał autoryzacji odbioru newslettera jako osoba, której dane dotyczą.

  Podczas zapisywania się do otrzymywania newslettera zapisujemy ponadto przekazany przez dostawcę usług internetowych (ISP) adres IP systemu komputerowego, który był w momencie dokonania zgłoszenia używany przez osobę, której dane dotyczą, oraz datę i godzinę zgłoszenia. Zbieranie tych danych jest niezbędne, by później możliwe było prześledzenie (możliwego) nadużycia adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, oraz służy dlatego do prawnego zabezpieczenia administratora.

  Dane osobowe, które są gromadzone w ramach zapisu do newslettera, są używane wyłącznie do wysyłania przedmiotowego newslettera. Ponadto umożliwia to informowanie abonentów newslettera za pomocą e-maila, o ile jest to niezbędne dla realizacji usługi newslettera lub odnośnej rejestracji, przykładowo w razie zmiany oferty newsletterowej lub przy zmianie warunków technicznych. Dane osobowe zbierane w ramach usługi newsletterowej nie są przekazywane stronom trzecim. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera. Zgodę na zapisywanie danych osobowych, której osoba, której dane dotyczą, udzieliła w celu wysyłania newslettera, można w każdym momencie odwołać. W celu odwołania zgody należy użyć odpowiedniego łącza, które znajduje się w każdym newsletterze. Rezygnacja z otrzymywania newslettera jest możliwa ponadto w każdym momencie bezpośrednio na stronie internetowej administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie danych. Informację o rezygnacji z otrzymywania newslettera można przekazać administratorowi odpowiedzialnemu za przetwarzanie danych także w inny sposób.

  7. Tracking newslettera

  Newslettery firmy MEIKO zawierają tzw. piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika, które jest umieszczona w takich e-mailach, które są wysyłane w formacie HTML, by umożliwić zapis pliku logu i analizę pliku logu. Dzięki temu jest możliwe wykonanie statystycznej analizy sukcesu lub porażki kampanii marketingu internetowego. Za pomocą umieszczonego pliku śledzenia firma MEIKO może rozpoznać, czy i kiedy dana wiadomość e-mail została otwarta przez osobę, której dane dotyczą, i jakie zawarte w wiadomości e-mail łącza zostały otwarte przez osobę, której dane dotyczą.

  Dane osobowe, które są zbierane za pomocą pikseli śledzących zawartych w newsletterach, są przechowywane i analizowane przez administratora, by zoptymalizować wysyłanie newslettera i jeszcze lepiej dopasować treść przyszłych newsletterów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim. Osoby, których dane dotyczą, są w każdym momencie uprawnione, by odwołać przedmiotową, złożoną przez proces Double-Opt-In zgodę. Po odwołaniu zgody przedmiotowe dane osobowe są usuwane przez administratora. Wyrejestrowanie z otrzymywania newslettera oznacza dla firmy MEIKO automatycznie odwołanie zgody.

  8. Możliwość nawiązania kontaktu przez stronę internetową

  Strona internetowa firmy MEIKO zawiera ze względu na przepisy ustawowe dane, które umożliwiają szybkie elektroniczne nawiązanie kontaktu z naszą firmą oraz bezpośrednią komunikację z nami, co także obejmuje ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kontaktuje się za pomocą e-maila lub formularza kontaktowego z administratorem, dane osobowe przekazywane przez osobę, której dane dotyczą, są automatycznie zapisywane. Takie, przekazywane administratorowi przez osobę, której dane dotyczą, na zasadzie dobrowolności dane osobowe są przechowywane w celu edytowania lub nawiązania kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Nie ma miejsca przekazywanie danych osobowych stronom trzecim.

  9. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

  Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres czasu, który jest niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub o ile zostało to przez europejski organ regulacyjny lub innego ustawodawcę przewidziane w ustawach lub przepisach, którym podlega administrator.

  Jeżeli cel przechowywania danych nie ma już zastosowania lub upłynie przewidziany przez europejski organ regulacyjny okres przechowywania danych, dane osobowe są rutynowo i zgodnie z ustawowymi przepisami blokowane lub usuwane.

  10. Prawa osoby, której dane dotyczą

  • a) Prawo do potwierdzenia

  Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane przez europejski organ regulacyjny prawo do zażądania od administratora potwierdzenia, czy jej dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do potwierdzenia, może w każdym momencie zwrócić się do pracownika administratora.

  • b) Prawo do informacji

  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, posiada przyznane przez europejski organ regulacyjny prawo do otrzymania w każdym momencie od administratora nieodpłatnej informacji dotyczącej przechowywanych danych osobowych, które dotyczą jej osoby, i kopii tej informacji. Ponadto europejski organ regulacyjny przyznał osobie, której dane dotyczą, prawo do otrzymania następujących informacji:

  o    cele przetwarzania danych,

  o    kategorie odnośnych danych osobowych,

  o    informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,

  o    w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,

  o    informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

  o    informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  o    jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą: wszelkie dostępne informacje o ich źródle,

  o    informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

  Ponadto osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do kraju trzeciego lub do międzynarodowej organizacji. Jeżeli ma to miejsce, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem danych osobowych.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do informacji, może w każdym momencie zwrócić się do pracownika administratora.

  • c) Prawo do sprostowania danych

  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane przez europejski organ regulacyjny prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma – z uwzględnieniem celów przetwarzania – prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do sprostowania, może w każdym momencie zwrócić się do pracownika administratora.

  • d) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane przez europejski organ regulacyjny prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności i jeżeli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne:

  o    dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

  o    osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

  o    osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania,

  o    dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

  o    dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,

  o    .dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

  Jeżeli ma zastosowanie jedna z powyższych okoliczności a osoba, której dane dotyczą chciałaby zlecić usunięcie danych osobowych, które są przechowywane w firmie MEIKO może się ona w każdym momencie zwrócić do pracownika administratora.  Pracownik firmy MEIKO podejmie czynności mające na celu niezwłoczne wykonanie żądania usunięcia danych osobowych.

  Jeżeli firma MEIKO upubliczniła dane osobowe, i jest jako administrator na mocy art. 17 ust. 1 RODO zobowiązana do usunięcia danych osobowych, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – firma MEIKO podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje, o ile przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne. Pracownik firmy MEIKO podejmie niezbędne działania dla indywidualnego przypadku.

  • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane przez europejski organ regulacyjny prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:

  o    osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

  o    przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

  o    administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

  o    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie zostało jeszcze stwierdzone, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

  Jeżeli ma zastosowanie jedna z powyższych okoliczności a osoba, której dane dotyczą, chce żądać ograniczenia danych osobowych, które są przechowywane w firmie MEIKO, może się ona w każdym momencie zwrócić do pracownika administratora. Pracownik firmy MEIKO podejmie niezbędne działania w zakresie ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

  • f) Prawo do przenoszenia danych

  Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane przez europejski organ regulacyjny prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi. Ponadto ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

  Ponadto wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe i jeżeli nie wpływa niekorzystnie na prawa i wolności innych.

  W celu dochodzenia tego prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może się w każdym momencie zwrócić do pracownika firmy MEIKO.

  • g) Prawo do sprzeciwu

  Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane przez europejski organ regulacyjny prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Powyższe dotyczy także profilowania na podstawie tych przepisów.

  W razie złożenia sprzeciwu firmie MEIKO nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Jeżeli firma MEIKO przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Powyższe dotyczy także profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie w stosunku do firmy MEIKO sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, firmie MEIKO nie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów.

  Ponadto jeżeli dane osobowe są przetwarzane w firmie MEIKO do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

  W celu realizacji prawa do sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może się zwrócić bezpośrednio do każdego pracownika firmy MEIKO lub innego pracownika. Osoba, której dane dotyczą, może w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego – niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE – zrealizować swoje prawo do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanego postępowania, w którym używane są specyfikacje techniczne.

  • h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

  Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane przez europejski organ regulacyjny prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, o ile decyzja (1) nie jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub (2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub (3) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

  Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub (2) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, firma MEIKO wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanego podejmowania decyzji, może w każdym momencie zwrócić się do pracownika administratora.

  • i) Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane przez europejski organ regulacyjny prawo do odwołania w każdym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do odwołania zgody, może w każdym momencie zwrócić się do pracownika administratora.

  11. Ochrona danych podczas składania aplikacji i w procesie aplikacyjnym

  Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe kandydatów w celu przeprowadzenia procesu aplikacyjnego. Przetwarzanie danych może się także odbywać w formie elektronicznej. Ma to miejsce zwłaszcza, jeżeli kandydat przesyła do administratora odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, przykładowo za pomocą wiadomości e-mail lub za pomocą dostępnego na stronie internetowej formularza. Jeżeli administrator zawiera z kandydatem umowę o pracę, przesłane dane są przechowywane w celu realizacji stosunku zatrudnienia z uwzględnieniem przepisów ustawowych. Jeżeli administrator nie zawiera z kandydatem umowy o pracę, dokumenty aplikacyjne są automatycznie usuwane sześć miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, o ile usunięcie danych osobowych nie jest sprzeczne z innymi uzasadnionymi interesami administrator. Innym uzasadnionym interesem w tym znaczeniu jest przykładowo obowiązek dowodowy w postępowaniu zgodnie z ogólną ustawą dotyczącą równouprawnienia (AGG).

  12. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie używania i stosowania serwisu społecznościowego Facebook

  Administrator umieścił na niniejszej stronie internetowej elementy pochodzące z firmy Facebook. Facebook to sieć społeczna.

  Sieć społeczna to zarządzane w Internecie społeczne miejsce spotkań, społeczeństwo internetowe, które z reguły umożliwia użytkownikom komunikację ze sobą i integrację w wirtualnej przestrzeni. Sieć społeczna może pełnić formę platformy do wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia ona społeczeństwu informacyjnemu udostępnianie informacji osobistych lub dotyczących firmy. Facebook umożliwia użytkownikom sieci społecznej między innymi tworzenie prywatnych profili, dołączanie zdjęć i połączenie w sieć poprzez wysyłanie zaproszeń.

  Spółką zarządzającą serwisem Facebook jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, mieszka poza USA lub Kanadą, administratorem jest firma Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

  Poprzez wywołanie jednej z pojedynczych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i z którą połączony jest element z serwisu Facebook (tzw. wtyczka Facebook), przeglądarka internetowa w systemie IT osoby, której dane dotyczą, zostaje przez dany element Facebooka automatycznie zmuszona do pobrania obrazu odpowiedniego elementu serwisu społecznościowego Facebook z serwisu społecznościowego Facebook. Przegląd wszystkich wtyczek serwisu społecznościowego Facebook jest dostępny pod adresem developers.facebook.com/docs/plugins/. W ramach tego procesu technicznego firma Facebook otrzymuje informację, jaka konkretna podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w serwisie społecznościowym Facebook, serwis społecznościowy Facebook rozpoznaje poprzez każde wywołanie naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, i przez cały czas przebywania na naszej stronie internetowej, jaka konkretna podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są zbierane przez element serwisu społecznościowego Facebook i przez ten serwis przyporządkowywane do danego konta Facebook osoby, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jeden z dostępnych na naszej stronie internetowej przycisków serwisu społecznościowego Facebook, przykładowo „Lubię to!”, lub osoba, której dane dotyczą, zamieści komentarz, serwis społecznościowy Facebook przyporządkowuje tę informację do osobistego konta użytkownika w serwisie społecznościowym Facebook osoby, której dane dotyczą, i przechowuje te dane osobowe.

  Serwis społecznościowy Facebook otrzymuje za pomocą elementu Facebook informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową zawsze wtedy, kiedy osoba, której dane dotyczą, w momencie wywołania naszej strony internetowej była jednocześnie zalogowana w serwisie społecznościowym Facebook; ma to miejsce niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie element serwisu społecznościowego Facebook czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby takie przesyłanie informacji do serwisu społecznościowego Facebook miało miejsce, może zapobiec przesyłaniu danych poprzez wylogowanie się z serwisu społecznościowego Facebook przed wywołaniem naszej strony internetowej.

  Opublikowana przez serwis społecznościowy dyrektywa dotycząca danych osobowych, która jest dostępna pod adresem de-de.facebook.com/about/privacy, zawiera informacje na temat zbierania, przetwarzania i używania danych osobowych przez serwis społecznościowy Facebook. Ponadto w dokumencie tym znajduje się informacja, jakie możliwości ustawień w celu ochrony sfery prywatnej są oferowane przez serwis społecznościowy Facebook. Ponadto są dostępne tam różne aplikacje, które umożliwiają zapobiegnięcie przesyłania danych do serwisu społecznościowego Facebook. Osoba, której dane dotyczą, może używać takich aplikacji, aby zapobiec przesyłaniu danych do serwisu społecznościowego Facebook.

  13. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych w zakresie używania i stosowania Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

  Administrator umieścił na tej stronie internetowej elementy Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa do analizowania sieci. Analiza sieci stanowi gromadzenie, zbieranie i analizę danych na podstawie zachowania osób odwiedzających w Internecie. Usługa analizy sieciowej zbiera między innymi dane o tym, z jakiej strony internetowej osoba, której dane dotyczą, przeszła na daną stronę internetową (tzw. referer); do jakich podstron strony internetowej uzyskała ona dostęp oraz jak często i przez jaki czas była obserwowana dana podstrona. Analiza sieciowa jest głównie stosowana do optymalizacji strony internetowej i do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

  Spółką zarządzającą elementu Google-Analytics jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

  Administrator używa do analizy sieciowej za pomocą Google Analytics kodu „_gat._anonymizeIp”. Za pomocą tego kodu adres IP przyłącza internetowego osoby, której dane dotyczą, jest przez firmę Google skracany i poddawany anonimizacji, jeżeli dostęp do naszych stron internetowych jest uzyskiwany z państwa członkowskiego Unii lub innego państwa umownego, którego dotyczy porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

  Celem elementu Google Analytics jest analiza strumieni osób odwiedzających na naszej stronie internetowej. Firma Google używa pozyskane dane i informacje między innymi do analizy korzystania z naszej strony internetowej, by stworzyć dla naszej firmy raporty internetowe, które przedstawiają aktywności na naszej stronie internetowej i by dostarczyć inne usługi, które pozostają w związku z używaniem naszej strony internetowej.

  Google Analytics tworzy plik cookie w systemie IT osoby, której dane dotyczą. Znaczenie pojęcia „plik cookie” zostało już wyjaśnione powyżej. Utworzenie pliku cookie umożliwia firmie Google analizę użytkownika naszej strony internetowej. Poprzez każde wywołanie jednej z pojedynczych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i z którą połączony jest element Google-Analytics, przeglądarka internetowa w systemie IT osoby, której dane dotyczą, zostaje przez dany element Google-Analytics automatycznie zmuszona do przesłania do Google danych w celu analizy internetowej. W ramach tego procesu technicznego firma Google otrzymuje informację o danych osobowych, przykładowo adres IP osoby, której dane dotyczą; informacje te służą firmie Google między innymi do śledzenia pochodzenia osób odwiedzających i kliknięć oraz w następstwie tego do umożliwienia rozliczeń prowizji.

  Za pomocą pliku cookie są przechowywane informacje dotyczące danych osobowych, przykładowo czas dostępu, miejsce, z którego dostęp został wykonany, i częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Podczas każdych odwiedzin naszych stron internetowych dane osobowe, wraz z adresem IP przyłącza internetowego używanego przez osobę, której dane dotyczą, są przesyłane do firmy Google w USA. Te dane osobowe są przechowywane przez firmę Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Firma Google przekazuje te zgromadzone za pomocą procesu technicznego dane osobowe, w zależności od okoliczności, stronom trzecim.

  Osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie zapobiec tworzeniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już przedstawiono powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samy trwale nie wyrazić zgody na tworzenie plików cookie. Odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej może zapobiec także, by firma Google utworzyła plik cookie w systemie IT osoby, której dane dotyczą. Ponadto już utworzony przez Google Analytics plik cookie można w każdym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

  Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość wyrazić sprzeciw wobec zapisywania generowanych przez Google Analytics, odnoszących się do używania tej strony internetowej danych oraz przetwarzania tych danych przez Google i zapobiec takiemu zapisywaniu. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki, który jest dostępny pod łączem tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że żadne dane i informacje dotyczące odwiedzin stron internetowych nie mogą być przekazywane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest przez Google oceniana jako sprzeciw. Jeżeli system IT osoby, której dane dotyczą, zostanie w późniejszym okresie czasu usunięty, sformatowany lub zainstalowany na nowo, osoba, której dane dotyczą, musi przeprowadzić ponowną instalację dodatku do przeglądarki, by dezaktywować Google Analytics. O ile dodatek do przeglądarki zostaje odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę, którą znajduje się w jej zakresie władzy, istnieje możliwość ponownej instalacji lub ponownej aktywacji dodatku do przeglądarki.

  Szczegółowe informacje i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w Google są dostępne pod adresem www.google.de/intl/de/policies/privacy i www.google.com/analytics/terms/de.html. Dokładniejsze wyjaśnienie sposobu działania Google Analytics znajduje się pod tym łączem

  https://www.google.com/intl/de_de/analytics.

  DANE DEMOGRAFICZNE W GOOGLE ANALYTICS

  Ta strona korzysta z funkcji „dane demograficzne” Google Analytics. Pozwala to na tworzenie raportów, które zawierają informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z dopasowanej do zainteresowań reklamy Google oraz z danych o osobach odwiedzających pochodzących od osób trzecich. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Funkcję tę można w każdej chwili wyłączyć poprzez ustawienia reklam na koncie Google lub poprzez wyrażenie ogólnej odmowy na zbieranie danych przez Google Analytics, jak opisano w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

  14. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie używania i stosowania Google Remarketing

  Administrator umieścił na niniejszej stronie internetowej usługi serwisu Google Remarketing. Google Remarketing to funkcja Google Adwords, która umożliwia firmom wyświetlanie reklam u takich użytkowników Internetu, którzy wcześniej odwiedzili stronę internetową firmy. Włączenie funkcji Google Remarketing umożliwia firmie ponadto tworzenie reklamy w odniesieniu do użytkownika i wyświetlać następnie użytkownikowi reklamy dopasowane do jego zainteresowań.

  Spółką zarządzającą usług Google Remarketing jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

  Celem Google Remarketing jest wyświetlanie reklamy dopasowanej do zainteresowań. Google Remarketing umożliwia nam wyświetlanie reklam przez sieć reklamową Google lub zlecenie ich wyświetlania na innych stronach internetowych, które są dopasowane do indywidualnych potrzeb i interesów użytkowników Internetu.

  Google Remarketing tworzy plik cookie w systemie IT osoby, której dane dotyczą. Znaczenie pojęcia „plik cookie” zostało już wyjaśnione powyżej. Utworzenie pliku cookie umożliwia Google ponowne rozpoznanie osoby odwiedzającej naszą stronę internetową, jeżeli osoba ta otwiera strony internetowe, które są także członkiem sieci reklamowej Google.  Z każdym wywołaniem strony internetowej, z którą jest zintegrowana usługa Google Remarketing, przeglądarka internetowa osoby, której dane dotyczą, dokonuje automatycznej identyfikacji w Google. W ramach tego procesu technicznego firma Google otrzymuje wiedzę na temat danych osobowych, przykładowo adres IP lub zachowania (przeglądanie stron internetowych) użytkownika, które to firma Google używa między innymi do wyświetlenia reklamy dopasowanej do zainteresowań.

  Za pomocą pliku cookie są przechowywane informacje dotyczące danych osobowych, przykładowo strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Podczas każdych odwiedzin naszych stron internetowych dane osobowe, wraz z adresem IP przyłącza internetowego używanego przez osobę, której dane dotyczą, są przesyłane do firmy Google w USA. Te dane osobowe są przechowywane przez firmę Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Firma Google przekazuje te zgromadzone za pomocą procesu technicznego dane osobowe, w zależności od okoliczności, stronom trzecim.

  Osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie zapobiec tworzeniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już przedstawiono powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samy trwale nie wyrazić zgody na tworzenie plików cookie. Odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej może zapobiec także, by firma Google utworzyła plik cookie w systemie IT osoby, której dane dotyczą. Ponadto już utworzony przez Google Analytics plik cookie można w każdym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

  Ponadto osoba, której dane dotyczą, może wnieść sprzeciw wobec dopasowanego do zainteresowań wyświetlania reklam przez firmę Google. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi w każdej używanej przeglądarce otworzyć łącze www.google.de/settings/ads i dokonać tam żądanych ustawień.

  Szczegółowe informacje i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w Google są dostępne pod adresem www.google.de/intl/de/policies/privacy.

  15. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie używania i stosowania Google AdWords

  Administrator umieścił na niniejszej stronie internetowej usługę Google AdWords. Google AdWords to usługa do reklamy internetowej, która umożliwia reklamodawcom wyświetlanie wskazań zarówno w wyszukiwarce Google, jak i w sieci reklamowej Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcy ustalenie z góry słów kluczowych, za pomocą których ma później miejsce wyświetlenie wskazania w wynikach wyszukiwarki Google, jeżeli użytkownik otworzy za pomocą wyszukiwarki wynik istotny dla słowa kluczowego. W sieci reklamowej Google wskazania są na podstawie automatycznego algorytmu i z uwzględnieniem wstępnie ustawionych słów kluczowych rozdzielane na strony internetowe istotne dla danego zagadnienia.

  Spółką zarządzającą usług Google AdWords jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

  Celem Google Adwords jest reklama naszej strony internetowej przez wyświetlenie dopasowanej do zainteresowań reklamy na stronach internetowych innych firm i w wynikach wyszukiwarki Google i wyświetlenie zewnętrznej reklamy na naszej stronie internetowej.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, przejdzie na naszą stronę internetową przez wskazanie Google, w systemie IT osoby, której dane dotyczą, firma Google zapisuje tzw. konwersyjny plik cookie. Znaczenie pojęcia „plik cookie” zostało już wyjaśnione powyżej. Konwersyjny plik cookie traci swoją ważność po trzydziestu dniach i nie służy do identyfikacji osoby, której dane dotyczą. Za pomocą konwersyjnego pliku cookie, o ile czas ważności tego pliku cookie jeszcze nie upłynął, ustala się, czy określone podstrony, przykładowo koszyk w sklepie internetowym, zostały wywołane na naszej stronie internetowej. Za pomocą konwersyjnego pliku cookie zarówno nasza firma, jak i firma Google ma możliwość sprawdzenia, czy osoba, której dane dotyczą i które dotarła na naszą stronę internetową przez wskazanie AdWords, wygenerowała obrót, czyli czy dokonała zakupu czy też go anulowała.

  Dane i informacje zbierane przez używanie konwersyjnego pliku cookie są przez firmę Google używane do tworzenia statystyk odwiedzin dla naszej strony internetowej. Te statystyki odwiedzin są natomiast używane przez nas, by ustalić całkowitą liczbę użytkowników, którzy zostali skierowani do nas przez wskazania AdWords, czyli do ustalenia sukcesu lub niepowodzenia danego wskazania AdWords i zoptymalizowania naszych wskazań AdWords na przyszłość. Firma Google nie przekazuje nam ani innym klientom reklamowym AdWords informacji, za pomocą której możliwa byłaby identyfikacja osoby, której dane dotyczą.

  Za pomocą konwersyjnego pliku cookie są przechowywane informacje dotyczące danych osobowych, przykładowo strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Podczas każdych odwiedzin naszych stron internetowych dane osobowe, wraz z adresem IP przyłącza internetowego używanego przez osobę, której dane dotyczą, są przesyłane do firmy Google w USA. Te dane osobowe są przechowywane przez firmę Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Firma Google przekazuje te zgromadzone za pomocą procesu technicznego dane osobowe, w zależności od okoliczności, stronom trzecim.

  Osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie zapobiec tworzeniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już przedstawiono powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samy trwale nie wyrazić zgody na tworzenie plików cookie. Odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej może zapobiec także, by firma Google tworzyła konwersyjny plik cookie w systemie IT osoby, której dane dotyczą. Ponadto już utworzony przez Google AdWords plik cookie można w każdym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

  Ponadto osoba, której dane dotyczą, może wnieść sprzeciw wobec dopasowanego do zainteresowań wyświetlania reklam przez firmę Google. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi w każdej używanej przeglądarce otworzyć łącze www.google.de/settings/ads i dokonać tam żądanych ustawień.

  Szczegółowe informacje i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w Google są dostępne pod adresem www.google.de/intl/de/policies/privacy.

  16. Postanowienie dotyczące ochrony danych w zakresie używania i stosowania serwisu Instagram

  Administrator umieścił na tej stronie internetowej elementy pochodzące z serwisu Instagram. Instagram to usługa, którą można sklasyfikować jako platformę audiowizualną i która umożliwia użytkownikom udostępnianie zdjęć i filmów oraz rozpowszechnianie tych danych w innych sieciach społecznościowych.

  Spółką zarządzającą usługą Instagram jest firma Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

  Poprzez wywołanie jednej z pojedynczych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i z którą połączony jest element z serwisu Instagram (przycisk Instagram), przeglądarka internetowa w systemie IT osoby, której dane dotyczą, zostaje przez dany element serwisu Instagram automatycznie zmuszona do pobrania obrazu odpowiedniego elementu serwisu Instagram. W ramach tego procesu technicznego firma Instagram otrzymuje informację, jaka konkretna podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w serwisie Instagram, serwis Instagram rozpoznaje poprzez każde wywołanie naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, i przez cały czas przebywania na naszej stronie internetowej, jaka konkretna podstrona jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są zbierane przez elementy serwisu Instagram i przez ten serwis przyporządkowywane do danego konta Instagram osoby, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jeden z dostępnych na naszej stronie internetowej przycisków serwisu Instagram, przesyłane w ten sposób dane i informacje są przyporządkowywane do osobistego konta użytkownika serwisu Instagram osoby, której dane dotyczą, i serwis Instagram przechowuje i przetwarza te dane.

  Serwis Instagram otrzymuje za pomocą elementów Instagram informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową zawsze wtedy, kiedy osoba, której dane dotyczą, w momencie wywołania naszej strony internetowej była jednocześnie zalogowana w serwisie Instagram; ma to miejsce niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie element serwisu Instagram czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby takie przesyłanie informacji do serwisu Instagram miało miejsce, może zapobiec przesyłaniu danych poprzez wylogowanie się z serwisu Instagram przed wywołaniem naszej strony internetowej.

  Szczegółowe informacje i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w serwisie Instagram są dostępne pod adresem help.instagram.com/155833707900388 i www.instagram.com/about/legal/privacy.

  17. Postanowienie dotyczące ochrony danych w zakresie używania i stosowania serwisu LinkedIn

  Administrator umieścił na tej stronie internetowej elementy pochodzące z usługi LinkedIn Corporation. LinkedIn to internetowa sieć społeczna, która umożliwia łączenie użytkowników z istniejącymi kontaktami biznesowymi oraz nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Ponad 400 milionów zarejestrowanych korzysta z serwisu LinkedIn w ponad 200 państwach. Tym samym LinkedId jest obecnie największą platformą dla kontaktów biznesowych i jedną z najczęściej odwiedzanych stron internetowych na świecie.

  Spółką zarządzającą serwisem LinkedIn jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Podmiotem właściwym dla spraw związanych z ochroną danych osobowych poza USA jest firma LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

  Przy każdym pojedynczym wywołaniu naszej strony internetowej, która posiada jeden z elementów LinkedIn (wtyczka LinkedIn), element ten sprawia, że przeglądarka używana przez osobę, której dane dotyczą, pobiera odpowiedni obraz elementu LinkedIn. Dodatkowe informacje dotyczące wtyczki LinkedIn są dostępne pod adresem developer.linkedin.com/plugins. W ramach tego procesu technicznego firma LinkedIn otrzymuje informację, jaka konkretna podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w serwisie LinkedIn, serwis LinkedIn rozpoznaje poprzez każde wywołanie naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, i przez cały czas przebywania na naszej stronie internetowej, jaka konkretna podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są zbierane przez elementy serwisu LinkedIn i przez ten serwis przyporządkowywane do danego konta LinkedIn osoby, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jeden z dostępnych na naszej stronie internetowej przycisków serwisu LinkedIn, serwis LinkedIn przyporządkowuje tę informację do osobistego konta użytkownika w serwisie LinkedIn osoby, której dane dotyczą, i przechowuje te dane osobowe.

  Serwis LinkedIn otrzymuje za pomocą elementu LinkedIn informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową zawsze wtedy, kiedy osoba, której dane dotyczą, w momencie wywołania naszej strony internetowej była jednocześnie zalogowana w serwisie LinkedIn; ma to miejsce niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie element serwisu LinkedIn czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby takie przesyłanie informacji do serwisu LinkedIn miało miejsce, może zapobiec przesyłaniu danych poprzez wylogowanie się z serwisu LinkedIn przed wywołaniem naszej strony internetowej.

  Serwis LinkedIn oferuje pod adresem www.linkedin.com/psettings/guest-controls możliwość wyłączenia wiadomości e-mail, wiadomości SMS i informacji celowych oraz zarządzania ustawieniami wyświetleń. LinkedIn korzysta ponadto z usług takich partnerów jak Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame, które mogą tworzyć pliki cookie. Takie pliki cookie można odrzucić pod adresem www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w serwisie LinkedIn są dostępne na stronie www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Dyrektywa dotycząca plików cookie serwisu LinkedIn jest dostępna pod adresem www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

  18. Postanowienie dotyczące ochrony danych w zakresie używania i stosowania serwisu Twitter

  Administrator umieścił na tej stronie internetowej elementy pochodzące z usługi Twitter. Twitter to wielojęzykowa, publiczna usługa do tzw. mikroblogingu, na której użytkownicy mogą publikować i rozpowszechniać tzw. tweety, czyli krótkie wiadomości, których długość jest ograniczona do 280 znaków. Te krótkie wiadomości są dostępne dla wszystkich osób, także dla tych, które nie są zarejestrowanie w serwisie Twitter. Tweety są także wyświetlane tzw. „followersom” danego użytkownika. „Follower” to inny użytkownik serwisu Twitter, który śledzi tweety danego użytkownika. Serwis Twitter umożliwia ponadto zamieszczanie tagów, odsyłaczy oraz odpowiadanie i zwracanie się do szerszego grona osób.

  Spółką zarządzającą serwisem Twitter jest firma Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

  Poprzez wywołanie jednej z pojedynczych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i z którą połączony jest element z serwisu Twitter (przycisk Twitter), przeglądarka internetowa w systemie IT osoby, której dane dotyczą, zostaje przez dany element serwisu Twitter automatycznie zmuszona do pobrania obrazu odpowiedniego elementu serwisu Twitter. Dodatkowe informacje dotyczące przycisków Twitter są dostępne na stronie about.twitter.com/de/resources/buttons. W ramach tego procesu technicznego firma Twitter otrzymuje informację, jaka konkretna podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą. Celem włączenia elementu Twitter jest umożliwienie naszym użytkownikom dalszego udostępniania treści tej strony internetowej, rozpowszechniania tej strony internetowej w cyfrowym świecie i zwiększenie liczby osób odwiedzających.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w serwisie Twitter, serwis Twitter rozpoznaje poprzez każde wywołanie naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, i przez cały czas przebywania na naszej stronie internetowej, jaka konkretna podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są zbierane przez elementy serwisu Twitter i przez ten serwis przyporządkowywane do danego konta Twitter osoby, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jeden z dostępnych na naszej stronie internetowej przycisków serwisu Twitter, przesyłane w ten sposób dane i informacje są przyporządkowywane do osobistego konta użytkownika serwisu Twitter osoby, której dane dotyczą, i serwis Twitter przechowuje i przetwarza te dane.

  Serwis Twitter otrzymuje za pomocą elementu Twitter informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową zawsze wtedy, kiedy osoba, której dane dotyczą, w momencie wywołania naszej strony internetowej była jednocześnie zalogowana w serwisie Twitter; ma to miejsce niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie element serwisu Twitter czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby takie przesyłanie informacji do serwisu Twitter miało miejsce, może zapobiec przesyłaniu danych poprzez wylogowanie się z serwisu Twitter przed wywołaniem naszej strony internetowej.

  Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w serwisie Twitter są dostępne na stronie twitter.com/privacy.

  19. Postanowienie dotyczące ochrony danych w zakresie używania i stosowania serwisu Xing

  Administrator umieścił na tej stronie internetowej elementy pochodzące z usługi Xing. Xing to internetowa sieć społeczna, która umożliwia łączenie użytkowników z istniejącymi kontaktami biznesowymi oraz nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Pojedynczy użytkownicy serwisu Xing mogą zakładać osobiste konto użytkownika. Firmy mogą przykładowo tworzyć profile firm lub publikować oferty pracy w serwisie Xing.

  Spółką zarządzającą serwisem Xing jest firma XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

  Poprzez wywołanie jednej z pojedynczych stron niniejszej strony internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i z którą połączony jest element z serwisu Xing (tzw. wtyczka Xing), przeglądarka internetowa w systemie IT osoby, której dane dotyczą, zostaje przez dany element Xing automatycznie zmuszona do pobrania obrazu odpowiedniego elementu Xing z Facebooka. Dodatkowe informacje dotyczące wtyczki Xing są dostępne pod adresem dev.xing.com/plugins. W ramach tego procesu technicznego serwis Xing otrzymuje informację, jaka konkretna podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w serwisie Xing, serwis Xing rozpoznaje poprzez każde wywołanie naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, i przez cały czas przebywania na naszej stronie internetowej, jaka konkretna podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są zbierane przez element serwisu Xing i przez ten serwis przyporządkowywane do danego konta Xing osoby, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jeden z dostępnych na naszej stronie internetowej przycisków serwisu Xing, przykładowo przycisk „Udostępnij”, serwis Xing przyporządkowuje tę informację do osobistego konta użytkownika w serwisie Xing osoby, której dane dotyczą, i przechowuje te dane osobowe.

  Serwis Xing otrzymuje za pomocą elementu Xing informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową zawsze wtedy, kiedy osoba, której dane dotyczą, w momencie wywołania naszej strony internetowej była jednocześnie zalogowana w serwisie Xing; ma to miejsce niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie element serwisu Xing czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby takie przesyłanie informacji do serwisu Xing miało miejsce, może zapobiec przesyłaniu danych poprzez wylogowanie się z serwisu Xing przed wywołaniem naszej strony internetowej.

  Opublikowane przez serwis Xing przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, które są dostępne pod adresem www.xing.com/privacy zawierają informacje na temat zbierania, przetwarzania i używania danych osobowych przez serwis Xing. Ponadto na stronie www.xing.com/app/share są dostępne informacje na temat ochrony danych dla przycisku udostępniania XING.

  20. Podstawa prawna dla przetwarzania danych

  Art. 6 ust. 1 lit. a RODO stanowi dla naszej firmy podstawę prawną dla procesów przetwarzania danych, w stosunku do których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania danych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak przykładowo przy procesach przetwarzania, które są niezbędne dla dostawy towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia wzajemnego, podstawę dla przetwarzania danych osobowych stanowi ar. 6 ust. 1 lit. b RODO. Powyższe obowiązuje także w stosunku do procesów przetwarzania danych osobowych, które są niezbędne do przeprowadzenia przedumownych czynności, przykładowo w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli nasza firma podlega prawnemu zobowiązaniu, na podstawie którego niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych, przykładowo w celu spełnienia obowiązków prawa podatkowego, wówczas podstawę dla przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych mogłoby być niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Mogłoby to mieć przykładowo miejsce, jeżeli osoba odwiedzająca doznałaby obrażeń w naszym zakładzie i następnie musiałaby przekazać swoje imię i nazwisko, swój wiek, dane dotyczące kasy chorych i inne informacje medyczne lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. W takim przypadku podstawę dla przetwarzania danych osobowych stanowiłby art. 6 ust. 1 lit. d RODO. Podstawę dla procesów przetwarzania danych może stanowić także art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ta podstawa prawna jest przeznaczona dla procesów przetwarzania danych, do których nie ma zastosowania żadna inna wymieniona powyżej podstawa prawna, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu firmy lub strony trzeciej, jeżeli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie mają nadrzędnego charakteru. Takie procesy przetwarzania danych są dla nas dozwolone zwłaszcza dlatego, że zostały już szczególnie wspomniane przez europejskiego ustawodawcę. Tym samym był on zdania, że można założyć istnienie uzasadnionego interesu, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (motyw 47, zdanie 2 RODO).

  21. Uzasadnione interesy dotyczące przetwarzania, które mogą być dochodzone przez administratora lub stronę trzecią

  Jeżeli podstawę dla przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, naszym uzasadnionym interesem jest wykonywanie naszej działalności handlowej na korzyść naszych wszystkich pracowników i naszych udziałowców.

  22. Okres przechowywania danych osobowych

  Kryterium dla okresu przechowywania danych osobowych jest dany ustawowy okres przechowywania danych. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już one niezbędne do spełnienia umowy lub zawarcia umowy.

  23. Ustawowe lub umowne przepisy dotyczące udostępnienia danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; zobowiązanie osoby, której dane dotyczą, do udostępnienia danych osobowych; możliwe następstwa nieudostępnienia danych

  Niniejszym informujemy, że udostępnienie danych osobowych jest częściowo wyznaczone przez ustawę (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z przepisów umownych (np. dane dotyczące partnera umowy). Niekiedy w celu zawarcia umowy może być konieczne, aby osoba, której dane dotyczą, udostępniła nam dane osobowe, które w następstwie muszą być przetwarzane przez naszą firmę. Osoba, której dane dotyczą, jest przykładowo zobowiązana do udostępnienia danych osobowych, jeżeli nasza firma zawiera z nią umowę. Nieudostępnienie danych osobowych może spowodować, że umowa z osobą, której dane dotyczą, nie będzie mogła zostać zawarta. Przed udostępnieniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta musi się zwrócić do naszego pracownika. Nasz pracownik udzieli w danym przypadku osobie, której dane dotyczą, informacji, czy udostępnienie danych osobowych jest przewidziane przez ustawę lub umowę lub czy jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje zobowiązanie do udostępnienia danych osobowych i jakie następstwa może mieć nieudostępnienie danych osobowych.

  24. Obowiązywanie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

  Jako odpowiedzialne przedsiębiorstwo rezygnujemy z zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.

  25. Aumago

  Ta strona internetowa używa plików cookie Google DoubleClick(Floodlights). Doubleclick to usługa firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce użytkownika. Są one używane do oceny używania strony internetowej. Zebrane dane są analizowane tylko w celach statystycznych i w anonimowej formie. Przeglądarce użytkownika jest przy tym przyporządkowywany numer identyfikacyjny (ID). Pliki cookie DoubleClick nie zawierają danych osobowych. Używanie plików cookie można wyłączyć, pobierając i instalując dostępną pod łączem w punkcie Rozszerzenie dezaktywacyjne DoubleClick wtyczkę do przeglądarki. Opcjonalnie pliki cookie DoubleClick można dezaktywować na stronie pod poniższym łączem.

  Ta strona internetowa używa Piwik, oprogramowanie Open-Source do statystycznej analizy wizyt użytkowników. Piwik używa plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce użytkownika. Są one używane do oceny używania strony internetowej. Przy tym ma miejsce zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie na serwerach w Niemczech danych osobowych, by sporządzić anonimowe profile użytkowników. Do danych tych należą: wywołana strona internetowa, plik, data i godzina wywołania, przesyłana ilość danych, komunikat o pomyślnym wywołaniu, rodzaj przeglądarki razem z jej wersją, system operacyjny użytkownika, URL refera (uprzednio odwiedzona strona), adres IP i dostawca, do którego jest kierowane zapytanie. Adres IP z odniesieniem do danej osoby jest natychmiast po przetworzeniu (rozpoznanie firmy na podstawie IP) anonimizowany przez usunięcie ostatniego bloku numerów (maskowanie) i nie jest także zestawiany z plikami cookie lub innymi danymi. Użytkownik może wyłączyć śledzenie przez pliki cookie przez dokonanie odpowiedniego ustawienia w przeglądarce lub klikając poniższe łącze (Opt-out).

  26. Używanie technologii SalesViewer®:

  Na tej stronie internetowej za pomocą technologii SalesViewer® firmy SalesViewer® GmbH, na podstawie uzasadnionego interesu administratora strony internetowej (art. 6 ust.1 lit. f RODO), ma miejsce zbieranie i przechowywanie danych w celach marketingowych, badań rynkowych i optymalizacji.

  W tym celu jest stosowany kod na podstawie JavaScript, który służy do pobierania danych dotyczących firmy i odpowiedniego używania. Dane zbierane za pomocą tej technologii są szyfrowane za pomocą niemożliwej do prześledzenia jednorazowej funkcji (hashing). Dane są bezpośrednio pseudonimizowane i nie są używane do osobistego identyfikowania użytkownika tej strony internetowej.

  W każdym momencie można wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia i przechowywania danych, klikając to łącze TUTAJ, by zapobiec w przyszłości zapisywaniu danych przez SalesViewer® w obrębie tej strony internetowej. W tym celu na urządzeniu użytkownika jest dla tej strony internetowej tworzony plik cookie Opt-out. Jeżeli pliki cookie zostaną usunięte w przeglądarce, należy ponownie kliknąć to łącze.

   

  Niniejsza Polityka Prywatności została sporządzona za pomocą generatora polityki prywatności DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, która działa jako Externer Datenschutzbeauftragter Augsburg (zewnętrzny pełnomocnik ds. ochrony danych w Augsburgu) we współpracy z Kölner IT- und Datenschutz Anwalt Christian Solmecke (koloński adwokat ds. IT i ochrony danych – Pan Christian Solmecke).