0
Koszyk
Kontakt
  The clean solution

  Postępowanie konserwacyjne ze sprzętem ochrony dróg oddechowych

  Przygotowanie sprzętu ochrony dróg oddechowych

  Ochrona własna
  Pod pojęciem ochrony własnej rozumie się wszystkie środki, które chronią konserwatora sprzętu ochrony dróg oddechowych (KSODO) podczas jego pracy przed zanieczyszczeniami wewnętrznymi (np. bakterie) i zewnętrznymi (np. resztki po spalaniu) obecnymi na sprzęcie. Informacje na temat rodzaju zanieczyszczenia można uzyskać bezpośrednio od dowódcy akcji ratowniczej (np. co się paliło). Konserwator sprzętu musi wówczas odpowiednio dobrać środki ochrony własnej.

  Poznajmy cykl mycia i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych

  1. Transport/dostawa

  • Wniesienie do strefy brudnej masek pełnotwarzowych i aparatów powietrznych zanieczyszczonych od zewnątrz – np. dymem ze spalania i sadzą oraz od wewnątrz maski i automatów oddechowych – wydychanym powietrzem, wydzielinami, śliną i naskórkiem użytkownika.
  • grożące konserwatorowi sprzętu ochrony dróg oddechowych ryzyko zakażenia wymaga noszenia środków ochrony indywidualnej dostosowanych do poziomu zagrożenia
  • przygotowanie dokumentacji sprzętu
  • użyte filtry oddechowe należy zutylizować jako odpady specjalne lub przekazać je ich producentowi

  2. Czyszczenie wstępne

  • w przypadku silnego zanieczyszczenia w strefie brudnej przeprowadza się czyszczenie wstępne poprzez płukanie czystą wodą
  • grożące konserwatorowi sprzętu ochrony dróg oddechowych ryzyko zakażenia wymaga noszenia środków ochrony indywidualnej dostosowanych do poziomu zagrożenia

  3. Demontaż

  W strefie brudnej z wydzielonymi obszarami na maski i aparaty powietrzne, konserwator sprzętu ochrony dróg oddechowych nosi środki ochrony indywidualnej dostosowane do poziomu zagrożenia, jednak co najmniej rękawice ochronne:

  • Maska pełnotwarzowa
   • w celu przygotowania do mycia maszynowego zdemontować zgodnie z instrukcją producenta (instrukcja użycia i konserwacji)
   • wyjąć szybę maski, która będzie czyszczona oddzielnie
   • zdemontowane poszczególne części umieścić w koszach do drobnych przedmiotów TopClean M, aby umożliwić późniejsze przyporządkowanie do konkretnej maski
  • Automat oddechowy aparatu powietrznego
   • odłączyć złącze średniego ciśnienia od przewodu średniego ciśnienia
   • jeśli producent aparatu powietrznego to precyzuje, po demontażu postępować zgodnie z instrukcją użycia i konserwacji, następnie umieścić drobne części w koszu do drobnych przedmiotów
   • włożyć do kosza zgodnie z kolejnością
   • przewód średniego ciśnienia podłączyć do przewodu okrężnego kosza TopClean M i podczas załadunku ustawić na średnie ciśnienie, aby zapobiec wnikaniu płynów do mycia i dezynfekcji
  • Aparat oddechowy na sprężone powietrze (SCBA)
   • instalację ciśnieniową (np. reduktor ciśnienia, przyłącze ręczne butli sprężonego powietrza i zawór bezpieczeństwa) uszczelnić zgodnie z instrukcją producenta
   • Aparat oddechowy umieścić i przytwierdzić w koszu

  4. Czyszczenie + dezynfekcja w obiegu zamkniętym

  Układanie elementów w koszu
  Układanie elementów w koszu
  Załadunek napełnionego kosza
  Załadunek napełnionego kosza
  Uruchamianie programu dezynfekcji
  Uruchamianie programu dezynfekcji
  Wyjmowanie zdezynfekowanego wyposażenia
  Wyjmowanie zdezynfekowanego wyposażenia
  • Uwzględnić podział na strefę brudną i czystą:
   • Strefa brudna: załadunek napełnionych koszy
   • Strefa czysta: zamykanie  TopClean M, uruchamianie  urządzenia myjącego  w wybranych programach, otwieranie po zakończeniu pracy i wyjmowanie umytego sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz jego drobnych elementów
  • Myjka do masek działa w pełni automatycznie. W zależności od wybranego programu, wykonywane czynności to: „dokładne, gruntowne mycie  – płukanie – dezynfekcja – płukanie” lub „dokładne, gruntowne mycie  – dezynfekcja – płukanie” w temperaturze +60 °C
  • czyszczenie, dezynfekcja i mycie akcesoriów takich jak pojemniki do masek
  • konserwator sprzętu ochrony dróg oddechowych dla ochrony przygotowanego sprzętu nosi rękawice ochronne

  5. Suszenie

  • konserwator sprzętu ochrony dróg oddechowych dla ochrony zdezynfekowanego sprzętu nosi czyste rękawice ochronne
  • wyjęcie wyczyszczonego, zdezynfekowanego i umytego sprzętu ochrony dróg oddechowych. Z racji działania ciepła resztkowego +60 °C nie jest konieczne odciekanie
  • sprzęt ochrony dróg oddechowych, na który działa ciepło resztkowe, włożyć do szafki suszącej
  • suszenie w temperaturze maksymalnej +60 °C

  6. Montaż, wymiana

  • konserwator sprzętu ochrony dróg oddechowych dla ochrony przygotowanego sprzętu nosi rękawice ochronne
  • wymianę części aparatów do ochrony dróg oddechowych, takich jak tarcza zaworu, zawór wydechowy, maska pełnotwarzowa, przeprowadzać zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji producenta oraz dyrektywą vfdb 0840 (wcześniej 0804)
  • montaż zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji producenta

  7. Konserwacja, naprawa, kontrola

  • konserwator sprzętu ochrony dróg oddechowych dla ochrony przygotowanego sprzętu nosi rękawice ochronne
  • w razie potrzeby naprawa części wysokociśnieniowych, takich jak reduktor ciśnienia, przez specjalistę, np. producenta
  • zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji producenta, instrukcjami dotyczącymi wymiany i naprawy oraz dyrektywą vfdb 0840 (wcześniej 0804)
  • maski pełnotwarzowe i oddzielne automaty oddechowe po pomyślnej kontroli w higieniczny sposób zgrzać w workach z tworzywa sztucznego, zapewniając wymianę powietrza w worku, np. poprzez odcięcie narożnika
  • regularnie dezynfekować sondy i powierzchnie robocze warsztatu konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych, sondy żelowe zgodnie z instrukcjami producenta, regularnie dokumentować procesy dezynfekcji

  8. Napełnianie butli

  • napełnianie butli na listwach napełniających, a najlepiej w bezpiecznych instalacjach do napełniania
  • jakość powietrza do oddychania musi odpowiadać wymogom normy DIN EN 12021, co należy regularnie sprawdzać i dokumentować
  • szybkość napełniania butli sprężonego powietrza CFK powinna odpowiadać wytycznym producenta

  9. Czynności dokumentacyjne

  wykonane czynności zapisać w dokumentacji urządzeń do ochrony dróg oddechowych wraz z podaniem daty i nazwiska osoby wykonującej czynność

  10. Przechowywanie / wydawanie

  • przechowywanie zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji producenta oraz dyrektywą vfdb 0840 (wcześniej 0804)
  • maski pełnotwarzowe powinny być w miarę możliwości przechowywane w zgrzewanych workach (zapewnić obieg powietrza) i dedykowanych pojemnikach
  • warunki przechowywania zgodne z DIN 7716 i DIN ISO 8331 Wyroby z kauczuku i gumy; wymagania dotyczące przechowywania, czyszczenia i konserwacji