Witamy w MEIKO.
Proszę wybrać odpowiedni kraj i kliknąć „potwierdź”
  The clean solution

  Cykl w warsztacie konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych

  Przygotowanie sprzętu ochrony dróg oddechowych

  Ochrona własna
  Pod pojęciem ochrony własnej rozumie się wszystkie środki, które chronią konserwatora sprzętu ochrony dróg oddechowych (KSODO) podczas jego pracy przed zanieczyszczeniem wewnętrznym (np. bakterie) i zewnętrznym (np. resztki po spalaniu) sprzętu. Informacje na temat rodzaju zanieczyszczenia można uzyskać bezpośrednio od oficera dowodzącego (np. co się paliło). Konserwator sprzętu musi wówczas odpowiednio wybrać środki ochrony własnej.

  Rozpocznijmy od cyklu w warsztacie konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych

  1. Wprowadzenie

  • Dostarczenie do strefy brudnej zanieczyszczonych masek pełnotwarzowych i aparatów oddechowych SCBA, np. od zewnątrz dymem ze spalania i sadzą wewnątrz maski pełnotwarzowej i automatów oddechowych zanieczyszczonych wydychanym powietrzem, wydzielinami, śliną i naskórkiem użytkownika sprzętu ochrony dróg oddechowych.
  • Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia dla konserwatora sprzętu ochrony dróg oddechowych wymaga w zależności od zagrożenia noszenia sprzętu ochrony indywidualnej
  • Przygotować dokumentację dla każdego sprzętu
  • Użyte filtry oddechowe należy zutylizować jako odpady specjalne lub dostarczyć je ich producentowi

  2. Czyszczenie zgrubne

  • W przypadku silnego zanieczyszczenia czyszczenie wstępne poprzez płukanie czystą wodą w strefie brudnej
  • Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia dla konserwatora sprzętu ochrony dróg oddechowych wymaga w zależności od zagrożenia noszenia sprzętu ochrony indywidualnej

  3. Demontaż

  W strefie brudnej, podzielonej na maski pełnotwarzowe i aparaty oddechowe SCBA, konserwator sprzętu ochrony dróg oddechowych nosi środki ochrony indywidualnej w zależności od zagrożenia, co najmniej jednak rękawice ochronne:

  • Maska pełnotwarzowa
   • Jako przygotowanie do mycia w zmywarce zdemontować zgodnie z instrukcją producenta (instrukcja użycia i konserwacji)
   • Usunąć okulary maski, zająć się nimi oddzielnie
   • Zdemontowane poszczególne części umieścić w koszach do drobnych przedmiotów TopClean M, aby umożliwić późniejsze przyporządkowanie do prawidłowej maski pełnotwarzowej
  • Automat oddechowy i aparat oddechowy SCBA
   • Odłączyć złącze średniego ciśnienia od przewodu średniego ciśnienia
   • W razie żądania producenta aparatu oddechowego SCBA postępować po demontażu zgodnie z instrukcją użycia i konserwacji, następnie umieścić drobne części w koszu do drobnych przedmiotów
   • Włożyć do kosza zgodnie z kolejnością
   • Przewód średniego ciśnienia podłączyć do przewodu okrężnego kosza TopClean M i podczas wsuwania ustawić na średnie ciśnienie, aby zapobiec wnikaniu płynów do mycia, czyszczenia i dezynfekcji
  • Urządzenie podstawowe aparatu oddechowego SCBA z układem pneumatycznym
   • Układ pneumatyczny, np. regulator ciśnienia, przyłącze ręczne butli sprężonego powietrza i zawór bezpieczeństwa, uszczelnić zgodnie z instrukcją producenta
   • Urządzenie podstawowe zamocować w koszu

  4. Zamknięty obieg czyszczenie + dezynfekcja

  Włożyć części do koszy
  Atemschutzteile in den Korb des Reinigungs- und Desinfektionsgeräts legen
  Wsunąć napełnione kosze
  Korb in das Desinfektions- und Reinigungsgerät TopClean M schieben
  Rozpocząć program dezynfekcji
  Tür des Reinigungsgerätes schließen und Desinfektionsprogramm starten
  Wyjąć zdezynfekowane wyposażenie
  Desinfizierte Atemschutzausrüstung aus TopClean M entnehmen
  • Uwzględniać strefę brudną i czystą:
   • Strefa brudna: wsuwanie napełnionych koszy
   • Strefa czysta: zamykanie  TopClean M, uruchamianie  urządzenia myjącego  w wybranych programach, otwieranie po zakończeniu pracy i wyjmowanie gotowego sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz jego drobnych części
  • Urządzenie do mycia masek działa automatycznie i w zależności od programu wykonuje czyszczenie dokładne – mycie – dezynfekcję – mycie lub czyszczenie dokładne – mycie z dezynfekcją w temperaturze +60 °C
  • Czyszczenie, dezynfekcja i mycie akcesoriów takich jak puszki do masek
  • Konserwator sprzętu ochrony dróg oddechowych dla ochrony przygotowanego sprzętu nosi rękawice ochronne

  5. Suszenie

  • Konserwator sprzętu ochrony dróg oddechowych dla ochrony przygotowanego sprzętu nosi rękawice ochronne
  • Wyjęcie wyczyszczonego, zdezynfekowanego i umytego sprzętu ochrony dróg oddechowych. Z powodu działania ciepła resztkowego +60 °C nie jest konieczne odciekanie
  • Sprzęt ochrony dróg oddechowych, na który działa ciepło resztkowe, włożyć do szafki suszącej
  • Suszenie w temperaturze maksymalnej +60 °C

  6. Montaż, wymiana

  • Konserwator sprzętu ochrony dróg oddechowych dla ochrony przygotowanego sprzętu nosi rękawice ochronne
  • Wymiana części urządzeń do ochrony dróg oddechowych, takich jak tarcza zaworu, zawór wydechowy, maska pełnotwarzowa, zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji producenta i dyrektywą vfdb 0840 (wcześniej 0804)
  • Montaż zgodne z instrukcją obsługi i konserwacji producenta

  7. Konserwacja, naprawa, kontrola

  • Konserwator sprzętu ochrony dróg oddechowych dla ochrony przygotowanego sprzętu nosi rękawice ochronne
  • Naprawa w razie potrzeby, części wysokociśnieniowe, takie jak regulator ciśnienia, przez specjalistę, np. producenta
  • Zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji producenta, instrukcjami dotyczącymi wymiany i naprawy oraz dyrektywą vfdb 0840 (wcześniej 0804)
  • Maski pełnotwarzowe i oddzielne automaty oddechowe po pomyślnej kontroli w higieniczny sposób zgrzać w workach z tworzywa sztucznego, zapewnić wymianę powietrza w worku, np. odciąć narożnik
  • Regularnie dezynfekować sondy i powierzchnie robocze warsztatu konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych, sondy żelowe zgodnie z instrukcjami producenta, regularnie dokumentować procesy dezynfekcji

  8. Napełnianie butli

  • Napełnianie butli powietrza do oddychania na listwach napełniających, najlepiej w bezpiecznych instalacjach napełniania
  • Zapewnić powietrze do oddychania zgodnie z DIN EN 12021, regularnie sprawdzać i dokumentować
  • Szybkość napełniania butli sprężonego powietrza CFK zgodnie z instrukcjami producenta

  9. Zarządzanie

  Wykonane czynności zapisać w dokumentacji urządzeń do ochrony dróg oddechowych wraz z informacjami na temat czasu i osoby wykonującej czynność

  10. Składowanie / wydawanie

  • Składowanie zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji producenta i dyrektywą vfdb 0840 (wcześniej 0804)
  • Składowanie masek pełnotwarzowych w miarę możliwości w zgrzewanych workach (zapewnić obieg powietrza) i puszce na maski
  • Warunki składowania zgodne z DIN 7716 i DIN ISO 8331 Wyroby z kauczuku i gumy; wymagania dotyczące składowania, czyszczenia i konserwacji

  Cykl warsztatowego przebiegu czyszczenia konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych do pobrania